AGATA SUCHODOLSKA – MALISZEWSKA SUCHOLAND

Ślefarnia 12, 26-085 Ciosowa, świętokrzyskie
NIP: 657-27-55-731
REGON: 260329253

Rezerwacje

 1. Rezerwacje przyjmowane są drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 3. Aby rezerwacja stała się rezerwacją gwarantowaną konieczne jest uiszczenie w momencie rezerwacji zaliczki w wysokości 30% od kwoty za cały pobyt (w tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko, datę pobytu, nazwa Suchatki).
 4. Brak wpływu zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 5. Pozostała część należności gość zobowiązany jest wpłacić na konto Sucholandu przelewem na 3 dni przed dniem zameldowania.
 6. Płatność w PLN lub Euro. W przypadku przeliczania Euro na PLN stosowany jest kurs z dnia dokonywania płatności lub wystawiania faktury.
 7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Sucholandu, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 8. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod numerami telefonów 606 384 524 lub 604 239 725 lub na adres sucholand@gmail.com
 9. Niestawienie się gościa do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeśli gość nie poinformował wcześniej recepcji i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi.
 10. Wpłata zaliczki, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 11. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Sucholand zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 12. Cena nie zawiera ubezpieczenia.

Regulamin Sucholandu

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Dostęp do zarezerwowanej chatki przed rozpoczęciem doby noclegowej jest możliwy tylko w przypadku gdy została ona już przygotowana na przyjęcie Gości.
 3. Przedłużenia pobytu poza wskazany w rezerwacji termin Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Sucholand może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku Gości nie stosujących się do poniższego regulaminu lub w przypadku braku dostępności chatki.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
 5. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających w Sucholandzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 6. Gość nie może użyczać wynajmowanej przez siebie chatki osobom niezameldowanym w Sucholandzie.
 7. Osoby niezameldowane w Sucholandzie mogą przebywać w chatce gościa do godz. 22:00
 8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00
 9. Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w chatkach. Palić można jedynie na zewnątrz. Koszt oddymiania chatki wynosi 500zł.
 10. Podczas pobytu Gościa chatki nie są udostępniane osobom trzecim.
 11. Osoby sprzątające serwisują chatkę przy pobytach dłuższych niż 7 dni jedynie pod nieobecność Gości. Wtedy na życzenie Gości obowiązuje także wymiana pościeli i ręczników.
 12. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
 13. Parking niestrzeżony dla Gości Sucholandu udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostałe w nich mienie.
 14. Sauna dostępna jest tylko dla gości Suchatki Leśnej i Suchatki Lawendowej. Udostępniana jest Gościom codziennie przez 1 godzinę gratis. Każda kolejna godzina płatna jest wg wskazań licznika (ok. 5zł/h).
 15. Obsługa zobowiązana jest reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz porządku i czystości w Sucholandzie. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w recepcji.
 16. Regulamin Sucholandu podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.sucholand.pl oraz poprzez umieszczenie go w chatkach.
 17. Drewno do kominka w okresie zimowym udostępniane jest bezpłatnie. Drewno na 1 ognisko kosztuje 50 zł.
 18. Zwierzęta w Sucholandzie akceptowane tylko po uprzednim uzgodnieniu.

Odstąpienie od umowy

Reklamacje mogą być składane z tytułu:

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje mogą być składane z tytułu:

 1. niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
 2. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 1. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Usługobiorcę uchybienia, o którym mowa w pkt. 1.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub drogą korespondencji e-mailowej na adres kontakt@koralia-sarbinowo.pl lub osobiście, w formie ustnej, obsłudze niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia, o którym mowa w pkt.1, zawierać imię, nazwisko oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, zostać podpisana (w przypadku złożenia pisemnej reklamacji na adres siedziby Usługodawcy) oraz zawierać aktualne dane Klienta.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Usługodawcę we wskazanym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej, Usługodawca dołoży starań w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy i pouczyć Usługobiorcę o prawie odwołania się do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.

Warunki zmian i anulowania rezerwacji

 1. Rezerwację można anulować drogą e-mail.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji w ofercie dokonana przedpłata nie podlega zwrotowi. Możliwa jest zmiana terminu zgodnie z dostępnością i po uzgodnieniu z Usługodawcą
 3. W przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu oraz braku kontaktu Klient zostaje obciążony całkowitą kwotą rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu istnieje możliwość przekazania własnej rezerwacji i zaliczenie wpłaconych kwot osobie trzeciej pod warunkiem pisemnego (np. e-mail) powiadomienia
 5. Właściciela, podając dane Osoby na którą przekazuje się rezerwację. Opłata za pobyt nie zmieni się, jeśli nie zmienią się warunki tj. nie zmieni się termin, nie zwiększy się liczba osób.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Agata Suchodolska-Maliszewska SUCHOLANDJakie dane użytkowników strony internetowej podlegają gromadzeniu?
Imię, nazwisko oraz numer kontaktowy do osoby rezerwującej pobyt oraz inne potrzebne dane za zgodą ich posiadacza.Jaki jest cel przetwarzania danych oraz przez jaki okres dane te będą przetwarzane?
Celem przetwarzania jest skuteczne wykonanie rezerwacji, dane są przechowywane przez 3 lata od momentu wykonania rezerwacji.Informujemy o stosowaniu plików Cookies oraz bezpiecznym zbieraniu i przechowywaniu Państwa danych osobowych.Na mocy przepisów istnieje możliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Ustawie konsumenckiej – wszelkie informacje o możliwości, terminie oraz sposobach rozpatrzenia reklamacji otrzymają Państwo drogą telefoniczną lub mailową.